Strona: Projekty realizowane w 2018 roku / Biuro Badań Naukowych

Projekty realizowane w 2018 roku

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lp.

nr PRz

nr umowy

Kierownik umowy/zadań PRz

Temat projektu

okres realizacji

Rodzaj projektu

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

1

U-583/G/PBS Konsorcjum
Lider PRz PBS3/A6/24/2015

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego

01.04.2015- 31.12.2018

PBS

2

U-581/G/PBS Konsorcjum
Lider PRz PBS3/B5/40/2015

prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

Opracowanie nieniszczących metod charakteryzacji warstw nawęglanych w kołach zębatych

01.01.2015- 31.08.2019

PBS

3

U-674/G/PBS Konsorcjum
Lider PP PBS3/B5/36/2015

prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

Laserowe wspomaganie obróbki skrawaniem nadstopów i stopów tytanu stosowanych w konstrukcjach silników lotniczych

01.07.2015-
30.06.2018

PBS

4

U-672/G/PBS Konsorcjum
Lider PŚw PBS3/A5/47/2015

dr inż.Waldemar Ziaja

Laserowe formowanie  cienkościennych profili wspomagane mechanicznie

01.09.2015-
31.12.2018

PBS

5

U-678/G/L                                              LIDER/227/L-6/14/NCBR/2015

dr Rafał Cygan

Opracowanie technologii odlewania krytycznych elementów części gorącej silników lotniczych
z zastosowaniem materiałów ceramicznych nowej generacji

01.01.2016-
31.12.2018

LIDER

6

U-584/CUBR Konsorcjum
Lider IMN CuBR/II/4/NCBR/2015

dr inż. Marek Poręba

Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów
- ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia

01.04.2015- 31.12.2018

CUBR

7

TECH.RU.18.001 Konsorcjum LIDER – Instytut Metali Nieżelaznych
TECHMATSTRATEG1/347960/6/NCBR/2017

dr inż. Marek Poręba

Bezodpadowa technologia nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego

01.12.2018-  29.02.2020

TECHMATSTRATEG

8

TECH.RU.18.002 Konsorcjum LIDER – Instytut Odlewnictwa
TECHMATSTRATEG1/349264/18/NCBR/2018

dr hab. inż. G. Mrówka-Nowotnik

Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego

01.03.2018-  28.02.2021

TECHMATSTRATEG

Wydział Chemiczny

9

U-675/G Konsorcjum Lider DR GREEN BIOSTRATEG1/270963/6/NCBR/2015

prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca

01.03.2015-
29.02.2020

BIOSTRATEG

10

BIO.CB.17.001 Konsorcjum Lider SGGW BIOSTRATEG3/343665/6/NCBR/2017

prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka

Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej

21.08.2017-
20.08.2020

BIOSTRATEG

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

11

TECH.EP.18.001 Konsorcjum Lider ITE TECHMATSTRATEG1/347751/5/NCBR/2017

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek

Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)

01.01.2018- 31.12.2020

TECHMATSTRATEG

12

TECH.EP.18.002 Konsorcjum Lider ITE TECHMATSTRATEG1/347510/15/NCBR/2018

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek

Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów

01.03.2018-
28.02.2021

TECHMATSTRATEG

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Lp.

nr PRz

nr umowy

Kierownik umowy

Temat projektu

okres realizacji

Rodzaj projektu

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

1

U-671/G                                                 UMO-2014/15/B/ST8/00120

dr hab. Bartłomiej Wierzba

Dyfuzja reakcyjna w stopach wieloskładnikowych - zasada ekstremum dla projektowania nowych materiałów

10.07.2015- 09.07.2018

OPUS 8

2

U-831/G                                                 UMO-2015/19/B/ST8/00999

dr hab. Bartłomiej Wierzba

Wytwarzanie nowoczesnych materiałów gradientowych
w procesie sedymentacji
w ciałach stałych

15.06.2016-
14.06.2019

OPUS 10

3

U-833/G                                                UMO-2015/19/B/ST8/01645

dr hab. inż. Jolanta Romanowska

Rola modyfikatorów
w powstawaniu warstw alumindkowych na podłożu niklu

23.06.2016-
22.06.2019

OPUS 10

4

 

 

U-845/G
UMO-2016/21/N/ST8/00240

mgr inż. Kamil Gancarczyk

Analiza doskonałości struktury krystalicznej
w mikroobszarach monokryształów
z nadstopu niklu CMSX-4
w warunkach oddziaływania temperatury
i czasu

25.01.2017-
24.01.2020

PRELUDIUM 11

5

U-844/G
UMO-2016/21/D/ST8/01684

dr inż. Maryana Zaguła-Yavorska

Synergia czynników procesu modyfikowania warstw aluminidkowych

27.01.2017-
26.01.2020

SONATA 11

6

NCN.MC.17.003
UMO-2016/23/D/ST5/01343

dr inż. Przemysław Kwolek

Analiza elektromechaniczna procesu korozji fazy międzymetalicznej AI2Cu
w roztworach kwaśnych
w obecności nieorganicznych inhibitorów korozji

12.07.2017-
11.07.2020

SONATA 12

7

MINI.MO.18.001 DEC-2017/01/X/ST8/02020

dr inż. Marek Magdziak

Ocena nowej metody określania lokalizacji punktów pomiarowych na powierzchniach krzywoliniowych

08.02.2018  08.02.2019

MINIATURA 1

Wydział Chemiczny

8

U-830/G                                                 UMO-2015/19/N/ST4/00379

mgr inż. Justyna Sekuła

Zastosowanie nanocząstek metalicznych
w technice LDI MS oraz obrazowaniu spektrometrią mas

 

06.07.2016-
05.07.2019

PRELUDIUM 10

9

U-679/G                                                 UMO-2015/17/B/ST8/03369

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski

Badanie powstawania
i wpływu stref pozbawionych składników aktywnych na transport masy
w porowatych ziarnach

15.02.2016-
14.02.2019

OPUS 9

10

U-580/G                                                 UMO-2014/13/D/NZ3/02825

dr Łukasz Uram

Inhibitory COX-2 i/lub agoniści PPAR gamma sprzężone
z dendrymerami PAMAM G3 ukierunkowanymi do komórek nowotworowych. Biologiczne właściwości i lokalizacja in vitro

23.01.2015-
22.01.2019

SONATA 7

11

U-846/G
UMO-2016/21/B/NZ1/00288

prof. dr hab. Wojciech Rode

Molekularne aspekty ingerencji
w mechanizm reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową powoli wiązanego inhibitora N4-hydroksy-dCMP

08.03.2017-
07.03.2020

OPUS 11

12

NCN.CS.17.002
UMO-2016/23/B/ST4/00062

dr hab. inż.
Tomasz Ruman

Metody LDI MS oraz MSI
w poszukiwaniu biomarkerów raka nerki

 

 

10.07.2017-
09.07.2020

OPUS 12

13

MINI.CM.17.001
DEC-2017/01/X/ST5/01302

dr inż. Karol Bester

Przemienna kopolimeryzacja
z otwarciem pierścienia epoksydów z cyklicznymi bezwodnikami kwasowymi katalizowania amino-bis(fenolanowymi) kompleksami chromu(III)
i kobaltu(III)

13.12.2017- 12.12.2018

MINIATURA 1

14

NCN.CI.18.001
UMO-2017/27/B/ST8/00385

prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Modelowanie matematyczne dynamiki procesu chromatografii białek o niestabilnej strukturze

17.07.2018- 16.07.2021

OPUS 14

15

MINI.CB.18.001
DEC-2018/02/X/NZ6/00840

dr Aleksandra Bocian

Analiza właściwości antybakteryjnych składników jadu kobry plującej Naja ashei

15.10.2018-
14.10.2019

MINIATURA 2

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

16

U-832/G                                                 UMO-2015/19/B/ST8/00712

prof. dr hab. Aleksandr Linkov

Rozwinięcie teorii, metod numerycznych i  opracowanie programów
komputerowych do modelowania szczelinowania hydraulicznego
i towarzyszącej mu sejsmiczności w czasie rzeczywistym

29.06.2016-
29.06.2019

OPUS 10

17

U-98/G                                                  UMO-2012/06/M/ST3/00042

prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev

Teoria elektronowych, magnetycznych i optycznych właściwości półprzewodnikowych struktur nanoskopowych
z wypadkowym polem spin-orbity

11.04.2013-
10.04.2018

HARMONIA 3

18


NCN.FF.18.001
UMO-2017/27/B/ST3/02881                        

prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev

Właściwości transportowe magnetycznych izolatorów topologicznych

26.06.2018-
25.06.2021

OPUS 14

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

19

U-582/G                                                 UMO-2014/13/N/ST7/03074

mgr inż. Łukasz Ciura

Szumy małej częstotliwości nowoczesnych fotonowych detektorów średniej podczerwieni

04.03.2015-
03.03.2018

PRELUDIUM 7

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

20

NCN.BT.18.001
2017/25/B/ST10/00981
dr hab. inż. Renata Gruca-Rokosz Produkcja i konsumpcja metanu w słodkowodnych ekosystemach zbiorników zaporowych 03.01.2018-
03.01.2021
OPUS 13

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lp.

nr PRz

nr umowy

Kierownik umowy

Temat projektu

okres realizacji

Rodzaj projektu

Wydział Chemiczny

1

U-842/G                                                 0184/DIA/2016/45

mgr inż. Adrian Dominik Arendowski

Poszukiwanie niskocząsteczkowych biomarkerów nowotworu nerki
w osoczu krwi
i w moczu
z wykorzystaniem techniki  AuNPET LDI MS

10.11.2016-
09.11.2020

DIAMENTOWY GRANT

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lp.

nr PRz

nr umowy

Kierownik umowy Temat projektu okres realizacji Rodzaj projektu

Wydział Chemiczny

1

ROL.CB.18.001
dec HOR.hn.802.12.2018
prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka Selekcja genomowa pszenicy ozimej 01.01.2018-
31.12.2018

Dotacja na pokrycie kosztów wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję